آنتیگون  

آنتيگون


عنوان : کتاب آنتيگون تعداد صفحات :50  صفحهعکس : داردشماره اسلاید : داردفهرست :  دارددارای نکات و جزئیات Pdfپی دی اف  فرمت :قسمتی از متن  :آنتيگون و یوكاسته است. برادرانش پولونیكس و اتئوكلس در جنگ مخالفان هفتگانه ی تب ر ن پولونیكس را به جرم خیانت ممنوع  پادشاه تب تدفی ، ه مدیگر را كشتند و كرئون عمو یشان و پدر همون كرد. آنتيگون از این ی م یكند و م یگوید كه ر د » فرمان سرپیچ او برادر را به  .« از دل فرمان م یی خ

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1